Predmetová komisia informatiky

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Poslaním výueby informatiky je vies? žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v  poeítaeových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informaenej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informaených technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnu? spoloeným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informaených technológií vo výuebe iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpeeí rovnakú príležitos? pre produktívny a plnohodnotný život obeanov v informaenej a znalostnej spoloenosti, ktorú budujeme.

CIELE PREDMETU

 Žiaci
 • pracujú v prostredí bežných aplikaených programov, efektívne vyh3adávajú informácie uložené na pamä?ových médiách, alebo na sieti,
 • komunikujú cez sie?,
 • rozvíjajú svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
 • nadobúdajú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
 • rozvíjajú svoju osobnos?, tvorivos?, logické myslenie, zodpovednos?, sebakritickos? a snažia sa o sebavzdelávanie,
 • rešpektujú intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov i aplikácií

Talentovaní žiaci dokážu pracova? i na vyššej úrovni. Sú vedení tak, aby reprezentovali školu v sú?ažiach ZENIT, KSP, MO-P, SOE.

Výueba

Inovatívny vzdelávací program informatiky v Inovatívnom štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na pä? tematických okruhov:

 • Reprezentácie a nástroje
 • Komunikácia a spolupráca
 • Algoritmické riešenie problémov
 • Softvér a hardvér
 • Informaená spoloenos?

Výkonový a obsahový štandard je uvedený v Štátnom vzdelávacom programe a Školskom vzdelávacom programe, kde je rozdelený na

 • 8 - roené gymnázium MATEMATIKA,
 • 4 - roené gymnázium MATEMATIKA,
 • 4 - roené gymnázium VŠEOBECNÉ ŠTÚDIUM.

Žiakom prvých 2 roeníkov 8 - roeného gymnázia je zavedený nový predmet LEGOINFORMATIKA (LGI), kde si rozvíjajú tvorivos?, fantáziu, estetické cítenie, logické a algoritmické myslenie programovaním LEGA (EV3, NXT).

V ostatných roeníkoch 8 - roeného gymnázia a v 4 - roenom gymnáziu je predmet INFORMATIKA (INF).

Žiaci získavajú základné zruenosti v používaní grafických, textových editorov a tabu3kových kalkulátorov, tvorbe prezentácií, oboznámia sa s používaním dostupného softvéru. Samozrejmos?ou je používanie elektronickej pošty, používanie internetu, tvorba webových stránok. Programovanie sa ueí v programovacom jazyku Pascal v prostredí Delphi.

V nasledujúcich tabu3kách môžete vidie?, ko3ko hodín informatiky majú žiaci v jednotlivých roeníkoch a kde sa eo ueí. Tabu3ky sú platné pre žiakov, ktorí nastúpili na naše gymnázium od školského roku 2014/15.

8 - roené gymnázium MATEMATIKA
trieda poeet hodín týždenne ueivo
LGI - príma 1
 • základy používania poeítaea, internet a mail, grafický editor, textový editor
 • programovanie Lega - EV3
LGI - sekunda 1
 • prezentácie, animácie, video
 • programovanie Lega NXT
INF - tercia 1
 • tvorba stránok - HTML, CSS
INF - kvarta 1
 • Programovanie v Imagine, tvorba vlastných hier
INF - kvinta 2
 • programovanie v Delphi
 • tvorba www-stránok - štýly, práca s obrázkami
INF - sexta 2
 • programovanie v Delphi
 • textový editor
INF - Septima 1
 • tabu3kový kalkulátor
 • práca so zvukom a videom, rôzne zaujímavé programy, teoretický súhrn poznatkov z informatiky
4 - roené gymnázium MATEMATIKA
trieda poeet hodín týždenne ueivo
INF - 1.A, 1.B 2
 • základy používania poeítaea, internet a mail
 • tvorba prezentácii, www-stránok, práca s obrázkami a zvukom
 • programovanie v Delphi
INF - 2.B 2
 • programovanie v Delphi
 • textový editor
INF - 3.B 1
 • tabu3kový kalkulátor
 • práca so zvukom a videom, rôzne zaujímavé programy, teoretický súhrn poznatkov z informatiky
4 - roené gymnázium VŠEOBECNÉ ŠTÚDIUM
INF - 1.C 2
 • základy používania poeítaea, internet a mail
 • textový editor, tabu3kový kalkulátor, prezentácie
 • práca s obrázkami a zvukom
INF - 2.C, 2.D 2
 • tvorba www-stránok
 • programovanie v Delphi
 • práca s videom, teoretický súhrn poznatkov z informatiky

Seminár z informatiky

Volite3ný seminár (dvojhodinová dotácia) v 3. a 4. roeníku je orientovaný programátorsky. Náploou je oboznámenie sa so zložitejšími dátovými štruktúrami, algoritmami, prvé stretnutie s fraktálmi a 3D grafikou, programovanie v Delphi a príprava na maturitu z informatiky.

Rýchle odkazy

Tercia - stránky
Požiadavky na vlastnú stránku a kritériá hodnotenia pre terciu

Pascal a Delphi
Študijné materiály a úlohy v Delphi

Učebnica HTML Vysvetlenie a ukážky použitia jazykov HTML a CSS

Imagine
Najlepšie projekty kvarťanov

DOD
Prezentácia predmetu informatika na Deň otvorených dverí

Prezentácie
Zásady tvorby prezentácií

Projekt vo Worde
Ako správne naformátovat projekt